18 minute read

Nierstrasz coat of arms Peltzer gravestone
The Nierstrasz coat-of-arms, Nederlands’ Patriciaat 1924 Gravestone of Simon Peltzer and Anna Maria Nierstras

Over the years there has been considerable disagreement concerning the Nierstrasz coat of arms. The one shown at left (shown in the Nederlands’ Patriciaat of 1924) was apparently used by Jacob N. (1670-1751) and his (German) descendants. Hendrik N., the former mayor of Maastricht (1773-1855), however, used a different one with three clover-leaves above a “hat of peace”. Perhaps some of the confusion can be attributed to the gravestone at right (near Aachen). Apparently the clover-leaf crest originates from the Peltzer family, whereas the falling pigeon crest comes from the Nierstrasz family.


Nederlands’ Patriciaat, 1924

The Nederlands’ Patriciaat of 1924 is unambiguous, and describes the coat-of-arms as a blue dove, flying downwards on a silver background.

NB: for each source, we provide a PDF, a transcription, and a translation to English.

NIERSTRASZ, Protestant, Wapen: In zilver een vliegende blauwe duif, de kop omlaag, paalsgewijze gesteld. Helmteeken: de duif van het schild tusschen een zilver-blauwe vlucht. Dekkleeden: zilver en blauw. Genealogie. (Sedert de vestiging in Nederland.) … Het geslacht heeft waarschijnlijk te Keulen zijn bakermat.

NIERSTRASZ, Protestant, Coat of arms: in silver a flying blue dove, head down, set in pile. Helmet sign: the dove of the shield between a flight of silver and blue. Garments: silver and blue. Genealogy. (Since its establishment in the Netherlands.) … The lineage probably had its birthplace at Cologne.

A letter from the NP, dated 1925-04-29, Louise de Colignystraat 152, ‘s-Gravenhage, apparently to my grandfather, Deonisius Marius Nierstrasz (1889-1956), discusses the two coats-of-arms and points out that the dove motif appears on the gravestone of a Nierstrasz buried in Cologne. The Prof. N. referred to is possibly Hugo Fredrik N. (1872-1935), a zoologist who specialized in molluscs, and who possibly was responsible for the genealogy in the NP of 1924.

Weledelgeb. Heer! In antwoort op uwe geachte letteren van 28 dezer, deelen wij U het volgende mede. Het wapen waarvan U ons een afdruk zondt was ons bekend, doch wij betwijfelen of dit het juiste is. Wij hadden in onze collectie het duif-wapen en … op den zerk te Keulen staat hetzelfde duif-wapen. Op grond daarvan hebben wij den Prof. N. aangeraden dit wapen te doen afbeelden. De genealogie die Prof. N. bezat bevatte nog niet de helft, misschien zelfs geen derde van wat wij samenbrachten. Zeer zouden wij het op prijsstellen als U ons hoogere generatien zoudt kunnen bezorgen. U duidt het ons niet euvel als wij voorloopig althansz niet aan een Hongaarsche origine geloof hechten. Gaarne uw antwoord tegemoetziende. Hoogachtend D.G. van Epen

Dear Sir! In answer to your kind letters of 28th December, we inform you of the following. The coat of arms of which you sent us a print [i.e., with the hat and clover leaves] was known to us, but we doubt whether this is the correct one. We had the dove coat of arms in our collection and … The Cologne tombstone bears the same dove crest. On this basis, we advised Prof. N. to have this coat of arms depicted. The genealogy Prof. N. possessed contained less than half, maybe not even a third, of what we compiled. We would greatly appreciate it if you could provide us with higher generations. Please forgive us if we do not believe in Hungarian origins, at least for the time being. We look forward to your reply. Yours sincerely D.G. van Epen


Letters from HJN to DMN

Neverthless, various branches of the Nierstrasz family have used variants of the Peltzer crest.

JLN gravestone CJN gravestone Peltzer letter seal
Gravestone of JLN (1824-1878) and MvVvB (1936-1916) Gravestone of Cornelis Johannes Nierstrasz (1873-1921) Letter seal with Paltzer coat-of-arms (not Nierstrasz)

Hendrik Johannes Nierstrasz (1881-1956), a third cousin of my grandfather, corresponded with DMN concerning the origins of the family and the coat-of-arms, and came to the conclusion that the downard-flying dove was the more authentic one. The three letters below detail his research into the origin of the family and the coat-of-arms.

This letter from H. J. Nierstrasz, Haag 1927-01-06, to DMN reports first on a reproduction of a document signed by Hendrik Nierstrasz (1773-1855), notary public and later mayor of Maastricht, also great grandfather of DMN and great grand-uncle of HJN, which shows the coat-of-arms in the seal. Second, he mentions his failed efforts to track down Nierstrasz gravestones in Cologne.

Hendrik N. document Hendrik N. seal
Document signed by Hendrik N. Closeup of the document seal

Zeer geachte Heer Nierstrasz!

… In gesloten de beloofde reproduktie van een akte van notaris H. Nierstrasz uit het jaar 1793. Het was het eenigste exemplaar, dat zijn zegel (ongeschonden bovendien) vertooonde. In de Franschen tijd werden stukken uitsluitend met het regeeringszegel voorzien. Ik zend U twee afdrukken, 1 op hardwerkend papier en 1 op medium. Op het laatste komen de stukken van het wapen door het geringere contrast beter uit. Zooals uit de akte blijkt, verklaart notaris Nz daarin het zegel als het zijne. Of hiermede nu bewezen is, dat dit zijn familiewapen is, blijft de vraag. Ik zal nog eens in de Kon. Bibliotheek snuffelen of ik hierover iets kan vinden. In “Rietstap” komt geen beschrijving voor. Het onderzoek heeft, zooals U gemerkt zult hebben, veel stagnatie ondervonden.

… Intussen was ik, daar ik toch voor onze Toko naar München en Keulen moest, ook eens in Aachen gaan kijken. Ik kon alleen vaststellen dat noch in Keulen noch in Aachen thans leden van onze familie wonen. Ook de beroemde grafsteen die het familiewapen zou vertonen, heb ik niet kunnen vinden, ofschoon ik alle protestantsche kerken heb afgezocht. In den Dom in Keulen zijn natuurlijk geen protestanten begraven. Ook in Maastricht kon ik die steen niet vinden. De grafsteenen op het kerkhof (dat sedert 1800 in gebruik is) waren tijdens de kerstdagen bijna alle onder gesneeuwd en ik had geen bezem bij me. De commies van het Rijksarchief zal echter zoo vriendelijk zijn hiernaar een onderzoek in te stellen. U ziet wel, dat de zaak mij nu ook interesseert.

… Met hartelijk groeten H.J. Nierstrasz Larixlaan 97

Dear Sir!

… Enclosed please find the promised reproduction of a deed of notary H. Nierstrasz from the year 1793. It was the only copy showing his seal (intact moreover). In the French era [i.e., afterwards] documents were exclusively provided with the government seal. I send you two prints, one on stiff paper and one on medium paper. On the latter, the parts of the coat of arms come out better because of the lower contrast. [We only have one of these two.] As the deed shows, notary Nz therein declares the seal to be his. Whether this proves that this is his coat of arms remains to be seen. I will have another look in the Royal Library to see if I can find anything about this. There is no description in “Rietstap”. The research has, as you will have noticed, encountered a lot of stagnation.

… Meanwhile, since I had to go to Munich and Cologne for our Toko [Indonesian name for a shop] anyway, I also had a look in Aachen. I could only establish that neither Cologne nor Aachen are currently home to members of our family. A later letter contradicts this] I was also unable to find the famous gravestone bearing the family coat of arms, although I searched all the Protestant churches. Of course, no Protestants are buried in Cologne Cathedral. I could not find the stone in Maastricht either. The gravestones in the cemetery (in use since 1800) were almost all covered with snow at Christmas and I had no broom with me. However, the commander of the State Archives will be kind enough to investigate. You see, the matter now interests me too.

… Best regards H.J. Nierstrasz Larixlaan 97


This second letter from HJN to DMN is dated Berlin 1927-01-09, 3 days after previous letter. It claims that the Nierstrasz family, originating in Eschweiler, near Geilenkirchen, used the coat-of-arms with the dove, and that this motif was “bastardized” in Holland. He gives (without indication of his source) a German description of the coat-of-arms, and another description in French.

Zeer geachte Heer Nierstrasz!

… In ieder geval heeft de protestante tak uit Eschweiler het wapen met de duif gevoerd. Dit wapen is vermoedelijk in Holland verbasterd en ik zou eens willen weten wie dat op z’n geweten heeft. De Duitsche beschrijving van het wapen luidt als volgt:

“Eine stürzende Taube, mit einer Traube; auf dem Helm die Taube sitzend mit der Taube.”

De afbeelding vertoonde de duif schuin naar beneden vliegend met een trosje druiven in den bek. Op den helm, de duif zittend met een trosje druiven.

Rietstap geeft de volgende beschriving

“Une colombe, la tête en bas, les ailes étendues.”

Hiermede heeft hij dus niet gezegt, dat de duif loodrecht naar beneden vliegt. Van het trosje druijven spreekt R. niet, ook het helmsieraad beschrift hij niet. Ik zal nu toch eens trachten uit te visschen of een van onze voorvaderen het wapen veranderd heeft, of dat dit door ‘n buitenlander gedaan is. In het laatste geval is de Duitsche beschrijving goed.

Verder is niet de vader van de notaris maar diens grootvader in 1775 in Maastricht begraven. Niet in de St. Janskerk, want dat heb ik vers onderzocht. Waar dan wel zal de commies van het Rijksarchief nog trachten vast te stellen.

… Met hartelijk groeten H.J. Nierstrasz

Most distinguished Mr Nierstrasz!

… [repeats information that only Catholics were buried in the cathedral in Cologne. If there were Catholics in the Nz family, it must have been before 1600].

In any case, the Protestant branch from Eschweiler held the coat of arms with the dove. This coat of arms has probably been corrupted in Holland and I would like to know who is responsible for that. The German description of the coat of arms reads as follows:

“A falling dove, with a cluster of grapes; on the helmet the dove seated with the dove.”

The image showed the dove flying diagonally downwards with a bunch of grapes in its beak. On the helmet, the dove sitting with a bunch of grapes.

Rietstap gives the following description

“A dove, head down, wings spread.”

So by this he did not say that the pigeon flies perpendicularly downwards. Of the cluster of grapes R. does not speak, nor does he describe the helmet ornament. I will now try to find out whether one of our ancestors changed the coat of arms, or whether this was done by a foreigner. In the latter case, the German description is good.

Furthermore, not the notary’s father but his grandfather was buried in Maastricht in 1775. [According to NP 1924, the grandfather died in 1762; the grandmother in 1775] Not in the St. Janskerk, because I researched that afresh. Where then, the commission of the State Archives will still try to establish.

… Best regards H.J. Nierstrasz


The third letter from HJN to DMN is dated a decade later, Wassenaar 1937-11-06, and mentions photos he has taken of the town, Nierstraß. He reports what he has learned of the history of the land. He mentions the photo of the gravestone of Jacobus N (1670-1751), which he has had published in the NP 1928. Here he explains that Jacobus was also the father of Anna Maria N, married to Simon Peltzer (whose gravestone was the source of the confusion). The daughter of Theodor N [?], also married to a Peltzer, and also buried in Stolberg, had a similar coat-of-arms, with a downward-flying dove with grapes in its beak. The Peltzer family had a genealogy prepared by a certain Macco, in Aachen, which HJN used to update the N family tree.

Beste Dick!

… Ik heb toen ook het gehucht Nierstrass bezocht en er zelfs kiekjes gemaakt. Na lang zoeken vond ik eindelijk de negatieven weer en zend je hierbij een afdruk. Wij behoeven dus niet meer heen te gaan.

… In je brief spreek je van de heerlijkheid Nierstrass, het geen niet juist is. Dit was wel het geval met het vlak daarbij gelegen Müncherath. Deze heerlijkheid heette vroeger alleen “Rode” (is gerooid bosch) tot zij in de handen viel van de Monnikken van Heinsberg (niet Eschweiler) en van toen af Müncherath genoemd werd. Bij Müncherath behoorde ook de “Nederstraisze” (laag gelegen weg). Het gehucht Nierstrass is door verkoop van stukken land van Müncherath ontstaan.

Het op de kaart voorkomende Eschweiler is niet het stadje waar onze voorvader Leonard Nierstrass omstreeks 1620 een “Tuchfärberei” begon. Dit Eschweiler ligt bij Aachen.

Mijn exemplaar Nederl. Patriciaat 1928 heb ik uitgeleend en natuurlijk nog niet teruggekregen. Je kunt het echter in het Rijksarchief te Maastricht ter inzage krijgen. Ik heb er destijds ook ‘n foto van den grafzerk van Jacobus Nierstrass (gestorven in Keulen) waarop ons wapen met de duif voorkomt, in laten opnemen. Dit in verband met het feit, dat in onze familie minstens 3 wapens voorkomen, hetgeen belachelijk is.

De hiernevens afgebeelde grafzerk bevindt zich op het kerkhof te Sülz bij Keulen. De Jacobus Nierstrasz hierop vermeld was zoon van Abraham Nierstrasz, en kleinzoon van den stamvader Leonard. Zie Macco, t. a. p. (Medegedeeld door H. J. Nierstrasz, te ‘s-Gravenhage.)

Jacobus Nierstrass had o.a. (hij heeft 10 kinderen gehad) een dochter Anna Maria, die met Simon Peltzer trouwde. Hun graf bevind zich op het kerkhof van Stolberg (bij Aachen). Ook de op dit grad geplaatste zerk werd gefotografeerd; hierbij een reproduktie van de foto.

Zooals je ziet, staat de duif niet loodrecht met de kop naar beneden, doch schuin.

Dit was ook het geval met het wapen van Theodor Nierstrasz uit Aachen, wiens dochter [Johanna Katharina] eveneens met een Peltzer [Diederich] getrouwd was. De duif in dit wapen heeft bovendien een trosje druiven in den bek. Het helmsieraad is eveneens de duif met het trosje druiven doch zittend. Haar grafsteen ligt ook op het kerkhof van Stolberg. Dergeleijke “varianten” komen in de heraldiek wel voor en zijn ook geoorloofd. Het aanbrengen van andere wapenfiguren echter niet. Hoe zou anders de uitdrukking “in zijn schildvoeren” reden van bestaan kunnen hebben?

De familie Peltzer heeft door den heraldicus en genealoog Macco uit Aachen een genealogie laten maken. Hierin is ook een kleine genealogie van onze familie opgenomen. In het stadtarchiv van Aachen werd ik hierop attent gemaakt. In genoemde archief heb ik toen ook de aansluiting op onze genealogie tot stand gebracht. Eigenaardig is het, dat Jacobus Nierstras [sic] en zijn nakomelingen waarvan er nog in Keulen wonen, hun naam zonder “z” schreven. Hiermede heb ik, naar ik hoop, je nieuwsgierigheid naar onze afstamming en het ontstaan van de naam, voldoende bevredigt.

… Henk

Nierstraß 1937 Gravestone of Jacobus N
Town of Nierstraß, 1937 Gravestone of Jacobus N

Dear Dick!

… I also visited the hamlet of Nierstrass back then and even took snapshots there. After a long search I finally found the negatives again and hereby send you a print. So we no longer need to go there.

… In your letter you speak of the manor of Nierstrass, which is not correct. This was the case with Müncherath, which is close by. This manor used to be called only “Rode” [=clearcut forest] until it fell into the hands of the monks of Heinsberg (not Eschweiler) and from then on was called Müncherath. The “Nederstraisze” (low-lying road) also belonged to Müncherath. The hamlet of Nierstrass was created by the sale of pieces of land from Müncherath.

The Eschweiler shown on the map is not the town where our ancestor Leonard Nierstrass started a “Tuchfärberei” around 1620. This Eschweiler is located near Aachen.

My copy Nederl. Patriciaat 1928 I lent out and, of course, have not yet recovered. However, you can get it at the State Archives in Maastricht for perusal. I also had a photo taken of the tombstone of Jacobus Nierstrass (who died in Cologne), which shows our coat of arms with the dove. This in connection with the fact that our family has at least three coats of arms, which is ridiculous.

The gravestone shown here is in the cemetery in Sülz near Cologne. The Jacobus Nierstrasz mentioned here was the son of Abraham Nierstrasz, and grandson of the ancestor Leonard. See Macco, t. a. p. (Communicated by H. J. Nierstrasz, at The Hague).

Jacobus Nierstrass had among others (he had 10 children) a daughter Anna Maria, who married Simon Peltzer. Their grave is in the Stolberg cemetery (near Aachen). The tombstone placed on this grad was also photographed; herewith a reproduction of the photo.

As you can see, the dove is not standing perpendicular with its head down, but at an angle.

This was also the case with the coat of arms of Theodor Nierstrasz [born ca 1653] of Aachen, whose daughter [Johanna Katharina] was also married to a Peltzer [Diederich]. The dove in this coat of arms also has a bunch of grapes in its beak. The helmet ornament is also the dove with the bunch of grapes but seated. Her gravestone is also in the Stolberg cemetery. Such “variants” occur in heraldry and are also permitted. Applying other coat of arms, however, is not. How else could the expression “carrying in his coat of arms” [“carrying in your coat of arms”, meaning doing something underhanded?] have reason to exist?

The Peltzer family had a genealogy prepared by the Aachen-based heraldist and genealogist Macco. This includes a small genealogy of our family. In the Stadtarchiv of Aachen I was made aware of this. I then also made the connection to our genealogy in the archive. It is curious that Jacobus Nierstras [sic] and his descendants, some of whom still live in Cologne, wrote their name without a “z”. Herewith, I hope I have sufficiently satisfied your curiosity about our lineage and the origin of the name.

… Henk [i.e. Hendrik]


Letter from Emile N.

The following excerpt is from a letter (1999-09-21) by Emile Nierstrasz (my third cousin, and great great great grandson of Hendrik), which also mentions the photograph of the document signed by the notary-public Hendrik. (The “dead pigeon” is the downward-flying dove, which on Jacobus’ gravestone above, looks more like a dead pigeon!) The letter mentions yet another coat-of-arms!

… The coat of arms of our common ancestor Hendrik b.1773 d.1855 (Maastricht) is three clover-leaves above a “hat of peace”. The crest is a clover-leaf. In the archives of Maastricht I found it as a seal on an official document (last will). I have a very bad picture of the same document made by your grandfather as I was told. Nevertheless your father told me in 1954 that he had chosen for the dead pigeon, because it is the oldest known coat of arms of a Nierstrasz (Jacob b.1670 d.1751 see above) and he showed me his ring. The dead pigeon is used by the German descendants of Abraham and Jacob, while there is an other coat of arms used by an other branch of the family in Germany. This one is something with flames and a bird and I believe it is a variation on the one of a female ancestor of this family branch. I forgot which family. The descendants of Johannus Leonardus Nierstrasz bd.1762 d.1838 (Rotterdam) have their own coat of arms, so there are at least 4 types (two in Germany and two in the Netherlands).

In 1956 Charlotte Aldegonda Nierstrasz, daughter of Hendrik Jan Emile and granddaughter of Emile Chrétien, gave me the stamp to seal of Emile Chrétien, which has the coat of arms of Hendrik. This coat of arms is used by my family and my sisters. I don’t know what the other descendants of Hendrik do.


Benjamin N. letterhead

Benjamin Nierstrasz (fourth cousin to both me and Emile, and also great great great grandson of Hendrik), however, adopted the dove as his letterhead.

Benjamin N. letterhead


“Dove descending” Christian symbolism

Since then I have discovered that the “dove descending” is a common Christian symbol of the Holy Spirit descending during the baptism of Jesus. I later found the following stained glass window in July, 2016, in Bergen Cathedral.

Stained glass window in Bergen Cathedral

Unfortunately my photo is rather poor, but here is a better stock image of the same window.